Gmina
Mieleszyn
zachmurzenie małe 
19°C
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
Informacja

Informacja                   

 dla podmiotów prowadzących działalności gospodarczą w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mieleszyn.

 Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane przez  Wójta Gminy Mieleszyn do Gminnej Oczyszczalni ścieków.

W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z naruszeniem przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, może być cofnięte zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie.

Zgodnie z art. 9o ust. 1 - 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) „podmiot prowadzący działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych jest obowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań. Sprawozdanie jest przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po upływie kwartału, którego dotyczy”, czyli:

  • za I kwartał - w terminie do 30 kwietnia
  • za II kwartał - w terminie do 31 lipca
  • za III kwartał - w terminie do 31 października
  • za IV kwartał - w terminie do 31 stycznia

 Podmiot dołącza do sprawozdania wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym sprawozdaniem zawarł umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych                     i transport nieczystości ciekłych, oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi umowy te uległy rozwiązaniu lub wygasły. W wykazie zamieszcza się imię, nazwisko albo nazwę oraz adres właściciela nieruchomości, a także adres nieruchomości. Wzory sprawozdań określa:    

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie wzorów sprawozdań   o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz.U. 2018 poz. 1627).

Zgodnie z art. 9xb ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku                  w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010.) podmiot prowadzący działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, który przekazuje:                         

1. Nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9o – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie           14 dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 9p ust. 2, a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł do 5000 zł,

2. Po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9o – podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni”.

Mieleszyn, grudzień 2019 r. 

 

Polecamy