Gmina
Mieleszyn
zachmurzenie małe 
20°C
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
Łopienno

  Sołectwo Łopienno

  Sołtys: p. Blejwas Wojciech
                 Łopienno, 62-213 Łopienno

Rada Sołecka

Wasela Aleksandra

Karwańska Grażyna

Kucharska Marta

Tarnogrodzka Ilona


Łopienno

 Jedna z największych miejscowości  w gminie, zamieszkuje ją około 841 osób. W latach 1519 – 1888 Łopienno miało prawa miejskie. 

W swojej głównej części, ma nadal miejski wygląd. Zabudowa jest tu zwarta, domy liczne i – przynajmniej niektóre – okazałe. Inny charakter ma część rolnicza wsi, zwana Łopiennicą. Tu zabudowania są trochę rozrzucone.

Ozdobą wsi jest jezioro rynnowe.

Najstarsze wzmianki o Łopiennie pochodzą z 1283 r. W następnych wiekach wieś była własnością szlachecką. Na początku XVI wieku jej właścicielem był Andrzej Zakrzewski, wojewoda kcyński. Dzięki jego staraniom w 1519 r. król Zygmunt Stary nadał miejscowości prawa miejskie wraz z przywilejem organizowania cotygodniowych targów i dwóch jarmarków rocznie. Z tego okresu pochodzi herb Łopienna. Na przełomie XIII i XIV w. został ufundowany przez Opalów kościół p.w. św. Katarzyny. W roku 1520 na miejscu pierwotnego kościoła wzniesiono nową drewnianą świątynię z fundacji Piotra Czarnkowskiego, starosty kłeckiego i kcyńskiego. Kościół spłonął w 1675 r. w pożarze, który strawił także część miasteczka. Na jego miejscu z fundacji dziedzica Adama Smuszewskiego, stanęła nowa barokowa świątynia, uroczysta konsekracja była w roku 1686, świątynia ta służy wiernym łopieńskiej parafii po dziś dzień. Drewniana dzwonnica stojąca obok kościoła powstała w 1832 r. Kościół i dzwonnica są prawdziwymi perełkami Łopienna.

Miasteczko rozrastało się (ciekawostką jest fakt, że pod koniec XVIII w. aż 18 rodzin trudniło się szewstwem), w momencie utracenia praw miejskich (przyczynił się do tego m.in. ogromny pożar w roku 1888), liczyło około 1000 mieszkańców. 

Obecnie Łopienno jest prężnym ośrodkiem, silnie związanym z okolicznymi miejscowościami. Funkcjonuje tu nieźle rozwinięta sieć placówek handlowych i usługowych. Działa kilka dużych firm.

Silną stroną Łopienna jest rolnictwo. Istnieje tu kilka dość dużych (ponad 40 ha) gospodarstw.

We wsi istnieje Dom Pomocy Społecznej dla dzieci, prowadzony przez siostry zakonne Elżbietanki. Mieści się on w dawnym pałacu. Ze stałej pomocy korzysta tu wiele dzieci. Placówka jest znana i bardzo ceniona.

Łopienno może pochwalić się ładną i funkcjonalną świetlicą wiejską, punktem bibliotecznym, czy wreszcie szkołą podstawową.    

Bardzo aktywnie działa tu Ochotnicza Straż Pożarna. Świetnie zorganizowane jest Koło Gospodyń Wiejskich oraz Klub Seniora, przy którym działa znany w całej okolicy chór mieszany “Chabry”.

Polecamy