Gmina
Mieleszyn
zachmurzenie duże 
7°C
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
Przypomnienie o numerach porządkowych

Urząd Gminy w Mieleszynie przypomina, że zgodnie z art. 47b ust. 1 i 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.) właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Ponadto zgodnie z art. 64 § 1ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482, z poźn. zm.) kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

W miesiącu maju i czerwcu Komenda Powiatowa Policji w Gnieźnie przeprowadzi akcję informacyjno – represyjną skierowaną do właścicieli posesji, administratorów i użytkowników nieruchomości związaną z brakiem prawidłowego oznakowania numerem porządkowym nieruchomości.

Polecamy