Gmina
Mieleszyn
zachmurzenie małe 
19°C
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. wypełniając obowiązek informacyjny informujemy, że:


1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy w Mieleszynie jest : Wójt Gminy Mieleszyn, Mieleszyn 23, 62-212 Mieleszyn, tel.: 61 429 50 60.

2) Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy w Mieleszynie: iodo@mieleszyn.pl.

3) Przetwarzamy Państwa dane w celu:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na gminie Mieleszyn w zakresie realizacji zadań własnych i zleconych określonych w obowiązujących przepisach i zawartych porozumieniach;

b) realizacji umów zawartych przez gminę Mieleszyn z kontrahentami;

c) w pozostałych przypadkach dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

 

4) Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych są obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielone zgody.

5) Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być:

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;

b) inne podmioty na podstawie stosownych umów zawartych z Administratorem.

6) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

7) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.

8) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

10) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe jeżeli przesłankę do tego stanowi przepis prawa lub zawarta umowa. Jesteście Państwo zobowiązani w takim przypadku do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji świadczenia usług przez Administratora. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne.

11) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany tym samym nie będą podlegać profilowaniu.

 

Wójt Gminy Mieleszyn

/-/ Artur Hańczak

Administrator

 

Klauzula informacyjna

 ============================================

OBIEKT MONITOROWANY

 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

 

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w postaci wizerunku zarejestrowanego przez kamery zainstalowane na budynku Urzędu jest Urząd Gminy w Mieleszynie, 62-212 Mieleszyn 23, nr tel.: +48 61 429 50 60.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować poprzez e-mail: iodo@mieleszyn.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt.1.
  3. Monitoring służy zabezpieczeniu osób, mienia i informacji znajdujących się             na terenie monitorowanym.
  4. Nagrania z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania, a następnie automatycznie kasowane chyba, że dalsze ich przetwarzanie będzie uzasadnione toczącym się postępowaniem przed organami ścigania, karnym lub sądowym.
  5. Nagrania obrazu zawierające Pani/Pana dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa.

Polecamy