Gmina
Mieleszyn
zachmurzenie małe 
19°C
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
Deklaracja dostępności
Urząd Gminy w Mieleszynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.mieleszyn.pl

Data publikacji strony internetowej: [ 2019-04-01].
Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2020-04-01 ].

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
Wyłączenia:
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Oświadczenie sporządzono dnia: [ 2020-04-14]. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Siódmiak,  sekretariat @mieleszyn.pl  .

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 429 50 60.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

  1. Budynek, w którym znajduje się siedziba Urzędu Gminy w Mieleszynie nie jest przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych.

   Osoby niepełnosprawne mające problemy z samodzielnym poruszaniem się, mogą liczyć na pomoc pracowników urzędu.
   W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny z urzędem pod numerem telefonu (+48) 61 429 50 60. Po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową pracownik schodzi do klienta.

  2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

   Budynek Urzędu Gminy w Mieleszy jest obiektem dwupiętrowym. Nie posiada windy.

  3. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

   W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

  4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

   Na parkingu przy Urzędzie nie ma wyznaconych miesjc  posotojowych dla samochodów osób niepełnosprawnych.

  5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

   Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do budynku urzędu. Warunkiem skorzystania z uprawnienia jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Osoba niepełnosprawna jest odpowiedzialna za szkody wyrządzone przez psa asystującego.

  6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

   Nie istnieje możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu. Osoby posługujące się językiem migowym chcące umówić się na spotkanie z pracownikiem urzędu proszone są o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod numerem (+48) 61 429 50 60 lub przesłanie swojego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: gmina@mieleszyn.pl .

Polecamy