Gmina
Mieleszyn
zachmurzenie duże 
18°C
a a a
kontrast informacje dla niedosłyszących
KONTROLA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) ORAZ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Urząd Gminy Mieleszyn rozpoczyna  kontrole zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.


    Obowiązek kontroli wynika z art. 6 ust. 5aa ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), zgodnie z którym prezydent miasta jest obowiązany prowadzić kontrolę co najmniej raz na dwa lata zgodnie z planem kontroli.

 

   Wobec powyższego na podstawie opracowanego planu kontroli właściciele nieruchomości z terenu gminy Mieleszyn zostaną wezwani do przedłożenia zawartej umowy z wybranym przez siebie podmiotem uprawnionym do świadczenia na terenie Gminy Mieleszyn  usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  oraz okazania dowodów potwierdzających uiszczanie opłaty za tę usługę (rachunki, faktury).

 

   Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków.

 

   W przypadku nieruchomości, które posiadają przydomowe oczyszczalnie ścieków również należy pamiętać o obowiązku pozbywania się osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków). Musi to także zostać odpowiednio udokumentowane, tj. poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za tę usługę.

 

   Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

 

   Przypominamy, że każdy właściciel nieruchomości wyposażonej w zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnię ścieków, zobowiązany jest zgłosić do Urzędu Gminy Mieleszyn, fakt posiadania jednej z ww. instalacji.

   Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieleszyn, właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe, przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych są zobowiązani opróżniać je z częstotliwością odpowiadającą wielkości zużytej wody i pojemności zbiornika bezodpływowego, lecz nie rzadziej niż 1 raz na dwa miesiące, w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ nieczystości ze zbiornika.

 

   W przypadku nieruchomości wyposażonych w przydomowe oczyszczalnie ścieków, usuwanie osadu winno odbywać się z częstotliwością określoną w instrukcji eksploatacji.

 

   Jeżeli nieruchomość zlokalizowana jest na terenie, gdzie istnieje możliwość podłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej, właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci.

 

Załączniki:

  1. Uchwała w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Mieleszyn.
  2. Zgłoszenie do ewidencji zbiornika bezodpływowego / przydomowej oczyszczalni ścieków.
  3. Wykaz podmiotów posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Powrót do listy aktualności
Poprzednia
Następna
Zobacz następne
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu wiejskiego Mieleszyn
Komunikat w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu wiejskiego Mieleszyn
14 - 06 - 2024
Wielkopolska Infolinia Wsparcia
Wielkopolska Infolinia Wsparcia
14 - 06 - 2024
Komunikaty Powiatowego lekarza Weterynarii
Komunikaty Powiatowego lekarza Weterynarii
14 - 06 - 2024

Polecamy